Detail hesla - Deficit GABA transaminázy

Deficit GABA transaminázySlovníková definice
Deficit GABA transaminázy byl popsán v roce 1984 u bratra a sestry z rodiny Flemishů. Nebyl zjištěn žádný další pacient.

Plná definice

Klinické projevy

Tito dva sourozenci měli od narození problémy s krmením, často bylo nutné krmení žaludeční sondou. Měli výraznou axiální hypotonii a generalizované křeče. V prvních 6 - 8 měsících byl přítomen vysoko laděný křik a hyperreflexie.

Další období bylo charakterizováno letargií a psychomotorickou retardací (nikdy nebylo dosaženo vývoje na úrovni čtyř týdnů). Korneální reflexy a reakce zornic na světlo zůstaly normální. Od narození až do smrti bylo zaznamenáno pozoruhodné zrychlení růstu do délky. Bylo to vysvětleno zvýšenými hladinami růstového hormonu v plazmě nalačno, které mohou být potlačeny podáním glukózy p.o. U jednoho z pacientů v posledních šesti týdnech života rychle rostl obvod hlavy (z 50. a 97. percentil). Post mortem vyšetření mozku odhalilo spongioformní leukodystrofii.

Metabolické odchylky

Koncentrace GABA, konjugátů GABA a b -alaninu v likvoru a plazmě byly zvýšené. Koncentrace GABA a b -alaninu v játrech byly normální. Tento metabolický profil by mohl být vysvětlen poklesem aktivity GABA transaminázy v játrech (a lymfocytech). U zdravého sourozence, otce a matky byly nalezeny intermediární hladiny.

Dá se předpokládat, že stejný enzymatický deficit existuje v mozku, neboť GABA transaminázy v lidském mozku a periferních tkáních mají stejné kinetické a molekulární vlastnosti. b -alanin je alternativním substrátem GABA transaminázy, odtud zvýšená koncentrace u této choroby.

V této souvislosti je vhodné uvést, že antiepileptikum g -vinyl-GAGA (Vigabatrin) způsobuje ireverzibilní inhibici GABA transaminázy a vede k 2 - 3násobnému zvýšení volné GABA v likvoru. Je zajímavé, že tento lék také významně snižuje aktivitu glutamátpyruváttransaminázy v séru, ale ne aktivitu glutamátoxalacetáttransaminázy.

Genetika

Gen pro GABA transaminázu byl mapován na chromozomu 16p13.3 a dědičnost je autozomálně recesivní. Rodiče byli složení heterozygoti pro dvě missense mutace.

Diagnostické testy

Diagnostika vyžaduje analýzu příslušných aminokyselin v likvoru .

Vzhledem k enzymatické degradaci homokarnosinu stoupají arteficiálně hladiny volné GABA v likvoru, nejsou-li vzorky během několika minut hluboce zamraženy (při -20°C), je-li analýza provedena během několika týdnů, a při -70°C, je-li čas do analýzy delší.

Hladiny volné GABA v likvoru se pohybují u kontrol mezi 40 - 150 nmol/l po jednom roce věku a jsou nižší u mladších dětí. Vzhledem k těmto nízkým hladinám musejí být používány citlivé techniky, jako je iontoměničová chromatografie a fluorescenční detekce nebo diluční metoda se stabilními izotopy.

Potvrzení enzymatickým vyšetřením může být získáno v lymfocytech, lymfoblastech a játrech.

Pokud jde o prenatální diagnostiku, GABA transamináza není exprimována ve fibroblastech, ale aktivita je přítomna v choriových klcích.

Léčba a prognóza

Nebyla zjištěna žádná klinická ani biochemická odpověď na podání farmakologických dávek pyridoxinu (prekurzor koenzymu GABA transaminázy) ani pikrotoxinu, silného nekompetitivního antagonisty GABA.

Sourozenci zemřeli ve věku jeden rok a dva roky a sedm měsíců.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster