Detail hesla - Deficit glukosyltransferázy I

Deficit glukosyltransferázy ISlovníková definice
Druhá nejčastější porucha N-glykosylace. Klinické rysy společné s CDG-Ia jsou hypotonie, strabismus a křeče, ale psychomotorická retardace je mírnější, je méně výrazná dysmorfie a obvykle chybí retinitis pigmentosa a hypoplazie mozečku. Několik pacientů mělo enteropatii se ztrátou proteinů a příznaky odpovídající CDG-Ib a CDG-Ih.

Plná definice

Metabolické odchylky

Deficit glukosyltransferázy I je porucha připojení první ze třech molekul glukózy k intermediátu na dolichol vázané manóza9-N-acetylglukosamin2 v ER. Způsobuje hypoglykosylaci sérových glykoproteinů, neboť neglukosylované oligosacharidy nejsou vhodným substrátem pro oligosacharyltransferázu, a jsou tak se sníženým účinkem přeneseny na proteiny.

Z neznámého důvodu jsou koncentrace glykoproteinů v krvi neobvykle nízké (zvláště faktor XI a inhibitory koagulace, jako je antitrombin, a protein C ). Příčinou mnohem mírnějšího klinického obrazu u těchto pacientů ve srovnání s pacienty s deficitem PMM může být to, že deficit glukosylace na dolichol vázaných oligosacharidů nepostihuje biosyntézu GDP-manózy, a tak nepostihuje biosyntézu, sloučenin jako je GDP-fukóza nebo biosyntézu glykoproteinů, navázaných na glukosylfosfatidylinositol.

Genetika

Dědičnost deficitu této glukosyltransferázy je autozomálně recesivní. Gen je mapován na chromozom 1p22.3. Běžnou mutací je A333V . Prenatální diagnostika je spolehlivá pouze v případě, že je známa molekulární odchylka u probanda.

Diagnostické testy

Tato porucha ukazuje, že i v případech mírné psychomotorické retardace bez specifických dysmorfických rysů by měla být provedena izoelektrická fokuzace sérových sialotransferinů. Je-li zjištěn profil typu I, musí být nejdříve zvažován deficit PMM a PMI. Jsou-li aktivity těchto enzymů normální, je dalším krokem analýza oligosacharidů vázaných na dolichol ve fibroblastech. Pokud se hlavní frakce těchto oligosacharidů skládá z 9 manózových a 2 N-acetylglukosaminových reziduí bez 3 glukózových reziduí, která jsou obvykle přítomna, měla by být měřena aktivita této specifické glukosyltransferázy ve fibroblastech (což se provádí pouze ve velmi malém počtu laboratoří). Je-li zjištěn deficit aktivity, měla by poté následovat mutační analýza.

Léčba a prognóza

Není dostupná žádná účinná léčba. Dlouhodobá prognóza není známá, neboť všichni popsaní pacienti jsou děti.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster