Detail hesla - Očkování

OčkováníSlovníková definice
Vytváření obrany organismu (imunity) proti infekčním onemocněním.

Plná definice
Očkování proti infekčním nemocem se člení na očkování pravidelné (podléhají mu všechny osoby podle platného očkovacího kalendáře), zvláštní (týká se osob zvláště ohrožených nákazou), mimořádné (vyhlašuje se v mimořádné epidemiologické situaci), očkování prováděné při úrazech, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony (očkování proti tetanu a vzteklině) a očkování provedené na žádost osoby, která si přeje být chráněna proti některé z preventabilních nákaz vakcinací. Rozeznává se základní očkování, při kterém se podává 1 či více dávek očkovací látky potřebných k dosažení imunity a pozdější přeočkování, které slouží k udržení dosažené imunity. O provedení očkování se vždy učiní zápis do Očkovacího průkazu nebo do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého. Při očkování se postupuje podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006.

Tab. Očkovací kalendář pravidelného očkování dětí v ČR

 V ě k  O n e m o c n ě n í
4. den až 6. týden tuberkulóza 
od 13. týdne tetanus, pertuse, hemofilová invazivní infekce, hepatitida B, poliomyelitida (aplikují se 3 dávky v intervalu nejméně 1 měsíce do konce 1. roku života) " style="width: 332pt;" class="xl24">záškrt, tetanus, pertuse, hemofilová invazivní infekce, hepatitida B, poliomyelitida (aplikují se 3 dávky v intervalu nejméně 1 měsíce do konce 1. roku života) 
od 12. do 18. měsíce záškrt, tetanus, pertuse, hemofilová invazivní infekce, hepatitida B, poliomyelitida
od 15. měsíce spalničky, zarděnky, příušnice
od 21. do 25. měsíce (za 6 až 10 měsíců po první dávce) spalničky, zarděnky, příušnice
5 let záškrt, tetanus, pertuse
10 let poliomyelitida 
11 až 12 let  tuberkulóza (jen děti s negativním tuberkulinovým testem)
12 let hepatitida B (jen děti neočkované v kojeneckém věku)
14 let tetanus

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster