Detail hesla - Inhibitory ACE

Inhibitory ACESlovníková definice
Látky zabraňující přeměně dekapeptidu angiotenzinu I na angiotenzin II blokádou ACE, čímž se výrazně omezí stimulace AT1 receptorů. Jelikož tato reakce probíhá zkříženě s degradací přirozeně vazodilatačně působícího bradykininu, zůstává jeho vyšší nabídka v plazmě a je tak povzbuzen pokles periferní vaskulární rezistence za mírné venodilatace. Inhibovány jsou i další účinky dané stimulací angiotenzinových receptorů.

Plná definice
Inhibitory ACE navozují regresi hypertrofie levé komory srdeční a cévní stěny, snižují intraglomerulární tlak (dilatace vas efferens) a omezují proteinurii při diabetické nefropatii. Výrazně snižují kardiovaskulární mortalitu (o 20–30 %).

ACEI jsou indikovány zejména u arteriální hypertenze, chronického srdečního selhání, profylaxe progrese nefropatie (zejména diabetické) či ke zlepšení prognózy a snížení morbidity u nemocných s ICHS a u osob po iktu.

Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky jsou suchý kašel (pravděpodobně jako důsledek kumulace bradykininu), hypotenze po první dávce, zhoršení renálních funkcí, hyperkalemie a angioedém.

Zástupci: krátkodobě působící – kaptopril; střednědobě působící – enalapril; dlouhodobě působící – perindopril, ramipril, lisinopril, quinapril, chinapril, cilazapril, fosinopril, imidapril, moexipril, spirapril a trandolapril.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster