Detail hesla - Protidestičková léčiva

Protidestičková léčivaSlovníková definice
Protidestičková léčiva brání aktivaci a agregaci trombocytů, a tak zamezují tvorbě destičkových trombů, které jsou příčinou akutního uzávěru tepny a infarktu.

Plná definice
Protidestičková léčiva mohou zasahovat do různých fází vývoje trombu a jejich mechanismus účinku se tedy navzájem liší, což umožňuje jejich kombinaci. Indikací těchto látek je zejména sekundární prevence infarktu myokardu či akutní stavy způsobené trombotickými uzávěry tepen.

Nejstarší protidestičkovou látkou je kyselina acetylsalicylová a má stejně jako ostatní nesteroidní antirevmatika analgetické, antipyretické a antiflogistické účinky. Ireverzibilní inhibicí destičkové cyklooxygenázy se zabraňuje mimo jiné syntéze tromboxanu A2, fyziologického aktivátoru, který je vylučován trombocyty, což vede k inhibičnímu účinku na agregaci trombocytů. Kromě prevence trombotických příhod se používá i k akutní léčbě ischemické choroby srdeční či dolních končetin. Indobufen blokuje cyklooxygenázu reverzibilně s následnou inhibicí biosyntézy tromboxanu TxA2. Stejně jako jiná nesteroidní antirevmatika může jejich zejména dlouhodobé podávání způsobovat krvácení do žaludku a žaludeční vředy či poruchy ledvin.

Tiklopidin, klopidogrel a prasugrel inhibují vazbu adenosin difosfátu na jeho destičkový receptor, brání ADP-zprostředkované aktivaci glykoproteinových P2Y12 (označované též jako IIb/IIIa) receptorů, čímž dochází k inhibici agregace trombocytů. Dále uvolňují destičkové faktory, způsobují rovněž i prodloužení doby krvácivosti. Při léčbě tiklopidinem se mohou vyskytnout případy těžké neutropenie nebo agranulocytózy, a proto je nezbytné sledovat krevní obraz. Abciximab je monoklonální protilátka zaměřená proti P2Y12 receptoru na povrchu trombocytů. Inhibuje jejich agregaci zabráněním navázání fibrinogenu, von Willebrandova faktoru a ostatních adhezivních molekul na P2Y12 receptory aktivovaných destiček. Eptifibatid vede k reverzibilní inhibici agregace trombocytů tím, že brání vazbě fibrinogenu, von Willebrandova faktoru a ostatních adhezivních ligandů na P2Y12 receptory.

Iloprost a treprostinil jsou analoga prostacyklinu, který fyziologicky způsobuje inhibici agregace a adheze trombocytů, dilataci arteriol a venul, zvýšení kapilární denzity a redukci zvýšené vaskulární permeability a stimulaci endogenního fibrinolytického potenciálu. Používají se k léčbě vaskulárních chorob spojených s rizikem trombotických komplikací a k léčbě plicní hypertenze. Epoprostenol je přirozeně se vyskytující prostaglandin produkovaný endotelem, který je vysoce účinný inhibitor agregace krevních destiček a zároveň patří k silně účinným vazodilatanciím. Působí cestou stimulace adenylátcyklázy, která navodí zvýšené nitrobuněčné hladiny cyklického AMP. Dochází k přestupu vápníku z buňky do extracelulárního prostoru, v důsledku toho dojde k inhibici agregace krevních destiček snížením koncentrace cytoplazmatického kalcia. Na koncentraci cytoplazmatického kalcia závisejí změny tvaru destiček, jejich shlukování a uvolňování. Epoprostenol se používá k prevenci trombóz u hemolýzy a u plicní hypertenze.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster