Detail hesla - Hypolipidemika

HypolipidemikaSlovníková definice
Látky využívané k léčbě dyslipidemií. Nejčastěji podávané jsou statiny. Dalšími důležitými skupinami jsou fibráty, adsorbenty žlučových kyselin, inhibitory vstřebávání cholesterolu, kyselina nikotinová či omega-3 mastné kyseliny.

Plná definice
Statiny

Mezi statiny (též známé jako inhibitory HMG-CoA reduktázy) patří atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, lovastatin, pravastatin a fluvastatin. Jejich mechanismus účinku spočívá v kompetitivní reverzibilní inhibici mikrozomálního enzymu HMG-CoA reduktázy, který je klíčový pro syntézu mevalonové kyseliny, významného prekurzoru cholesterolu. V důsledku snížené tvorby cholesterolu de novo se jednak částečně zvýší množství tohoto enzymu v buňkách, avšak současně začnou být zvýšenou měrou exprimovány receptory pro LDL částice na povrchu hepatocytů, což v konečném důsledku vede k odstranění LDL-cholesterolu ze systémové cirkulace. Statiny rovněž působí inhibičně na aktivitu cholesterylester­transferproteinu (CEPT), plazmatického glykoproteinu odpovědného za přenos cholesterylesterů z HDL do aterogenních VLDL a LDL částic. Známý je i vliv na snížení markerů zánětu (např. C-reaktivní protein).
Z hlediska potenciálu lékových interakcí je významné, že rosuvastatin a pravastatin nejsou metabolizovány systémem cytochromu P450 3A4. Naproti tomu u ostatních statinů je třeba dávat pozor zejména při současném užívání inhibitorů tohoto systému (makrolidy, SSRI, azolová antimykotika, verapamil aj.) z důvodu vyššího rizika nežádoucích účinků.
Statiny působí stabilizaci aterosklerotických plátů a snižují kardiovaskulární mortalitu (účinné v primární i sekundární kardiovaskulární prevenci).
Jejich hlavní indikací je hypercholesterolemie.
K nejdůležitějším nežádoucím účinkům patří myalgie, myopatie (zvýšené plazmatické hladiny kreatinkinázy, CK) až rhabdomyolýza (nejvíce případů popsáno s dnes již neužívaným cerivastatinem). Častější jsou však zažívací potíže či elevace jaterních enzymů (ALT, AST).

Fibráty

K užívaným fibrátům se řadí fenofibrát a ciprofibrát. Mechanismem účinku je aktivace receptorů PPAR-alfa vedoucí ke zvýšení genové exprese pro apolipoproteiny A-I, A-II, C-III, lipoproteinovou lipázu. Jejich užívání vede k nárůstu HDL-cholesterolu (cholesterolový transport z tkání do jater) a k poklesu triacylglycerolů; na LDL-cholesterol mají pouze malý účinek. Jejich hlavní indikací je hypertriacylglycerolemie.
Nežádoucími účinky jsou především zažívací potíže, cholelithiáza, myopatie (zejména u již neužívaného gemfibrozilu).

Adsorbenty žlučových kyselin (ŽK)

Tato skupina léčiv (synonyma: pryskyřice či iontoměniče) není příliš využívaná. Dostupné jsou látky cholestyramin a kolesevelam.
Působí jako inhibitory opětovného vstřebání žlučových kyselin ve střevě (kolesevelam působí selektivně na ŽK; starší zástupci působí neselektivně, to znamená, že blokují např. absorpci digoxinu, tetracyklinů, hormonálních kontraceptiv či kumarinových antikoagulancií). Hepatocyty jsou následně nuceny vytvářet tyto kyseliny de novo, a to prostřednictvím zesíleného vychytávání LDL částic z krevního oběhu. Indikací je zejména hypercholesterolemie; synergní účinek se statiny.
Nežádoucími účinky jsou především zácpa, flatulence, nauzea a zvracení.

Inhibitory vstřebávání cholesterolu

Dosud jediným zástupcem této skupiny je ezetimib. Jedná se o silný inhibitor střevní absorpce cholesterolu (inhibice specifického transportního systé ­mu, NPC1L1 /Niemann-Pick C1-like 1 protein/, na povrchu enterocytů), přičemž nikterak neovlivňuje vstřebávání triacylglycerolů, ŽK ani vitaminů rozpustných v tucích. Tímto mechanismem potencuje účinky statinů. Hlav ní indikací je hypercholesterolemie nedostatečně reagující na užívání stati nů.

Kyselina nikotinová

Mechanismy, kterými kyselina nikotinová (niacin) modifikuje profil plazmatických lipidů, nejsou zcela objasněny. Kyselina nikotinová inhibuje uvolňování volných mastných kyselin z tukové tkáně, což může přispívat ke snížení plazmatických hladin LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu, VLDL-cholesterolu, apolipoproteinu B či naopak zvýšení HDL-cholesterolu a apolipoproteinu A-I, což všechno je spojeno s nižším kardiovaskulárním rizikem. Další vysvětlení zahrnují inhibici de novo lipogeneze zprostředkovanou kyselinou nikotinovou nebo esterifikaci mastných kyselin na triacylglyceroly v játrech. Indikována je u osob se smíšenou dyslipidemií či primární hypercholesterolemií.
Hlavním nežádoucím účinkem je záchvatovité zarudnutí a nával horka na horní polovině těla daný zvýšenou hladinou prostaglandinu PGD2. Je proto užívána ve fixní kombinaci s laropiprantem (selektivní antagonista receptoru PGD2).

Omega-3 mastné kyseliny (MK)

Užívání nenasycených MK, zejména kyseliny eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA) snižuje triacylglycerolemii jakožto následek poklesu VLDL částic. Omega-3 kyseliny rovněž snižují tvorbu triacylglycerolů v játrech a omezují esterifikaci jiných mastných kyselin. Primární indikace je hypertriacylglycerolemie. Nežádoucí účinky jsou především zažívacího cha ­rakteru.
V doplňcích stravy se lze setkat např. s fytosteroly, fytostanoly či polykosanolem, jež vykazují do jisté míry analogický mechanismus účinku jako ezetimib.

Převzato z

Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster