Detail hesla - Léčba intoxikací

Léčba intoxikacíSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Léčba intoxikací spadá do akutní medicíny, kdy je velmi důležité odlišit intoxikaci od jiného patologického stavu (např. epileptický záchvat, hypoglykemie, trauma) a zahájit včas terapii. Odhalit vlastní látku, která intoxikaci způsobila, se často nepodaří, nicméně specifická antidota jsou k dispozici jen pro velmi omezený počet látek (viz Tabulka 7). Důležité je znát podmín ky, za kterých k intoxikaci došlo, a rovněž odhadnout její dobu. Léčba intoxikací je zpočátku nespecifická, neboť je většinou komplikována bezvědomím pacienta. Důležité je zachovat průchodnost dýchacích cest se spontánním dýcháním, v určitých případech je nutná intubace pacienta a oxygenoterapie. Dále je třeba vznik hypotenze a srdeční činnost, která může být při mnoha intoxikacích narušena. Rovněž je třeba zajistit termoregulaci pacienta, často může docházet k hypo- či hypertermii. Při déletrvajících křečích je možno podat diazepam i.v. či rektálně. Při požití menšího množství toxické látky před krátkou dobou (do 1 hodiny) se podává aktivní uhlí. Aktivní uhlí se podává i v případě předávkování např. karbamazepinem, fenobarbitalem či teofylinem, což urychlí eliminaci těchto látek. Mezi další specifické eliminační techniky patří například hemodialýza, kterou lze použít v případě otravy salicyláty, fenobarbitalem, metanolem, etylenglykolem či lithiem. Alkalizace moči se používá rovněž v případě otravy salicyláty. Žaludeční laváž se používá výjimečně v případech, kdy látka nemůže být odstraněna jinými způsoby.

V případě otravy lze využít služeb Toxikologického informačního střediska, které zajišťuje nepřetržitou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Dotazy na akutní intoxikace je možno konzultovat na telefonních linkách 224 919 293 a 224 915 402. (Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, Praha 2).

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster