Detail hesla - Antivirotika

AntivirotikaSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Antivirotika k léčbě chřipky

Inhibitory neuraminidázy

Neuraminidáza je enzym chřipkových virů nezbytný k uvolnění zralých virových partikulí z hostitelských buněk. Antivirotika jsou u chřipky účinná pouze tehdy, jsou-li podána v časném stadiu onemocnění; čím dříve, tím lépe. Podání po 48 hodinách a později u nemocného s chřipkou již nemá většího významu (optimum je v prvních 12 hodinách). Dostupný je oseltamivir a zanamivir. Jako záložní látka byl na sklonku roku 2009 americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) registrován peramivir pro komplikované H1N1 infekce.

Inhibitory virové replikace

K těmto látkám patří amantadin, jenž zabraňuje replikaci influenza viru A. Vzhledem ke svým současným antimuskarinovým účinkům je u nás momentálně využíván jako antiparkinsonikum.

Antivirotika k léčbě herpetických infekcí

Nejvýznamnější látkou z této skupiny léčiv je aciklovir. Jedná se o analog purinového nukleosidu deoxyguanosinu. Aktivuje se teprve fosforylací virovou thymidinkinázou v buňkách infikovaných herpetickými viry (HSV-1 či 2, varicella). Vzniklý aciklovir-trifosfát blokuje virovou DNA-polymerázu a inhibuje tak replikaci viru. Dalšími zástupci jsou valaciklovir, jenž se v organismu mění na aciklovir; obdobně působí i famciklovir či ganciklovir (indikován u cytomegalovirových infekcí, jeho proléčivem a současně dalším zástupcem je valganciklovir). U cytomegalovirových infekcí se uplatňuje též analog cytidinu cidofovir. Brivudin působí obdobně jako aciklovir, oproti kterému má však 200–1000× vyšší účinek na virus varicelly.

Antivirotika k léčbě hepatitidy C

V kombinaci s interferonem je možné využít nukleosidový analog ribavirin, se kterým působí synergicky, byť přesný mechanismus tohoto účinku není znám.

Antivirotika k léčbě infekce HIV

Rozlišujeme dvě základní skupiny látek působících proti HIV – inhibitory reverzní transkriptázy a inhibitory proteáz. Reverzní transkriptáza je enzym nezbytný pro přepis virové RNA do DNA. Proteáza je enzym sloužící k uvolnění namnožených virových partikulí z hostitelských buněk.

Inhibitory reverzní transkriptázy se na základě své struktury dělí na nukleosidové (zidovudin, stavudin, lamivudin, didanosin, abakavir, tenofovir disoproxil, adefovir, disoproxil, emtricitabin, entekavir a telbivudin) a nenukleosidové (nevirapin, efavirenz a etravirin) inhibitory. Mezi inhibitory proteáz patří sachinavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir, amprenavir, lopinavir, fosamprenavir, atazanavir, tipranavir a darunavir.

V léčbě HIV infekce/AIDS se využívá kombinace více látek známá jako HAART neboli vysoce aktivní antiretrovirová léčba, jež obvykle zahrnuje dva nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy a nenukleosidový inhibitor či jeden/dva inhibitory proteáz. Taková léčba vede k poklesu plazmatické hladiny virové RNA pod detekční limit a onemocnění se tak daří na více či méně dlouhou dobu stabilizovat.

Poměrně častými nežádoucími účinky nukleosidových inhibitorů je anémie a neutropenie či neuropatie. Příznaky zhoršené krvetvorby mohou být léčeny současným podáním epoetinu, darbepoetinu alfa či pegapoetinu beta. U inhibitorů proteáz se může rozvinout inzulinová rezistence spojená s hyperglykemií a patologickým lipidogramem.

Novými léčivými látkami v léčbě HIV/AIDS jsou enfuvirtid, maravirok a raltegravir.

Enfuvirtid patří mezi inhibitory fúze mezi membránou viru a membránou cílových buněk, čímž zabrání vstupu virové RNA do těchto buněk. S ostatními antiretrovirotiky má aditivní až synergický účinek.

Maravirok se selektivně váže na lidský chemokinový receptor CCR5 a zabraňuje tak CCR5-tropnímu viru HIV ve vstupu do buněk.

Raltegravir je inhibitorem integrázy, tj. enzymu nezbytného k zabudování genomu HIV do genomu hostitelské buňky, a tedy k replikaci viru HIV.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster