Detail hesla - Hypertenze u dětí

Hypertenze u dětíSlovníková definice
Krevní tlak přesahující 95. percentil pro dané pohlaví a věk či tělesnou výšku dítěte naměřený nejméně 3krát při třech různých příležitostech.

Plná definice

Měřením krevního tlaku při minimálně třech různých příležitostech získáme hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku, které můžeme označit jako:

− normální krevní tlak − hodnoty systolického i diastolického tlaku jsou pod 90. percentil pro věk, pohlaví a výšku,

− vysoký normální tlak − hodnoty systolického a/nebo diastolického tlaku jsou mezi 90.−95. percentilem pro věk, pohlaví a výšku,

− hypertenze − hodnoty systolického a/nebo diastolického tlaku překračují 95. percentil pro věk, pohlaví a výšku.

Hladiny percentilů byly stanoveny měřením na velkých souborech populace. Za normu jsou v současné době považovány hodnoty definované pracovní skupinou Task Force on Blood Pressure Control in Children (USA).

Epidemiologie

Přesná data nejsou známa, odhady se pohybují kolem 1% dětské populace, incidence stoupá s věkem.

Symptomatologie

Kromě enormních hodnot spadajících až do pásma hypertenzní krize bývá hypertenze běžně klinicky němá, eventuálně mohou být přítomny příznaky základního onemocnění v případech sekundární hypertenze.

Etiopatogeneze

Je nutno rozlišit primární a sekundární arteriální hypertenzi.

Primární (esenciální) arteriální hypertenze − příčina není objasněna, jistě nejde o jediný faktor, svoji roli hrají vlivy genetické, behaviorální, environmentální. Významný je podíl obezity, vznik hypertenze ovlivňují nutriční zvyklosti, tělesná kondice a pohybový režimu. Z hlediska koncentrace reninu dělíme na hypertenzi s vysokou, normální, nebo nízkou hladinou reninu v séru.

Sekundární arteriální hypertenze − vysoký krevní tlak je pouze symptomem jiného přesně definovaného onemocnění. Nejčastější příčiny v dětském věku jsou:

1. Renální etiologie (až 80%)

− renovaskulární hypertenze − stenóza na přívodných ledvinných tepnách vede ke změnám v systému renin-angiotenzin-aldosteron. Velmi často se jedná o tzv. fibromuskulární dysplazii renální tepny. Do této skupiny dále patří koarktace aorty, vaskulitidy renálních tepen, trombózy renálních tepen, neurofibromatóza,

− renoparenchymová hypertenze − poškození parenchymu ledviny, do této skupiny řadíme hypertenzi po transplantaci ledviny, nefrotický syndrom, pyelonefritidy, refluxní nefropatie při vezikouretrálním refluxu, glomerulonefritidy, diabetickou nefropatii.

2. Endokrinní příčiny

− hyperaldosteronismus, hyperkortizolismus, kongenitální hyperplazie nadledvin, hyperfunční tyreopatie, feochromocytom, hyperparatyreóza, neuroblastom, hyperaldosteronismus.

3. Hypertenze indukovaná léky/toxiny

− steroidy, cyklosporin, orální kontraceptiva, kokain, amfetamin a jeho deriváty

4. Neurologické příčiny

− syndrom Guillain-Barré, nitrolební hypertenze, encefalitida, nitrolební krvácení,

5. Různé

popáleniny, bolest, hyperkalcemie

Diagnostika

Diagnóza je stanovena minimálně na základě tří nezávislých měření za standardních podmínek a standardní technikou. Klinika, až na příznaky základního onemocnění u sekundárních příčin hypertenze, bývá němá. V rámci vyšetření je nutno pacienta pečlivě změřit, zvážit, naměřenou hodnotu krevního tlaku korelovat na výšku, věk a pohlaví. Anamnestická data a laboratorní vyšetření pomáhají objasnit prvotní příčinu u sekundární hypertenze.

V diagnóze a léčbě chronické hypertenze se využívá možnosti 24hodinového ambulantního měření krevního tlaku (ABPM), u něhož byla potvrzena korelace s orgánovými komplikacemi. Velkou výhodou tohoto vyšetření je odlišení „hypertenze bílého pláště“.

Diferenciální diagnóza

Diferenciální diagnóza je zaměřena na příčiny sekundární hypertenze (viz výše etiologie). Diagnóza esenciální hypertenze je stanovena na základě vyloučení sekundárních příčin hypertenze, je poměrně vzácná u dětí pod 10 let věku s normálními antropometrickými údaji.

Terapie

V případě esenciální hypertenze je terapie stupňovitá − při mírné hypertenzi zahajujeme režimová opatření (redukce příjmu soli, adekvátní tělesná zátěž, redukce hmotnosti při nadváze, racionální strava, nekuřáctví). Dalším krokem je farmakologická léčba v monoterapii, event. v případě nutnosti kombinovaná léčba. V léčbě jsou užívány blokátory acetylcholinesterázy (ACE), blokátory angiotenzinu II (sartany), beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu, diuretika, u dětí jen výjimečně i vazodilatátory. V případech hodnot krevního tlaku nad 99. percentil a u některých sekundárních hypertenzí je farmakoterapie zahajována okamžitě. Cílem farmakoterapie je dosažení adekvátní kontroly krevního tlaku, s využitím preparátů, které jsou pro pacienta bezpečné. Na výběru farmaka se rovněž podílí snaha o dosažení maximální compliance v léčbě.

Průběh: Prevence hypertenze je součástí programu prevence kardiovaskulárních chorob. V rámci těchto opatření byla jako nejvíce riziková shledána obezita, zvýšení cholesterolu v séru, vysoký příjem soli, nedostatek pohybu, alkohol a nikotinismus. Těmto faktorům musí být věnována dostatečná pozornost již od nejranějšího věku. Komplexním přístupem režimových opatření i farmakologickou léčbou se u esenciální hypertenze dosahuje dobré kontroly krevního tlaku. V případě sekundární hypertenze je průběh zásadně ovlivněn primární příčinou. Při nemožnosti kauzální léčby je dosažení přijatelných hodnot krevního tlaku nezřídka poměrně svízelné. Není-li zajištěna kontrola krevního tlaku, jsou pravidlem orgánové komplikace.

Esenciální i sekundární hypertenze se může manifestovat hypertenzní krizí s ohrožením pacienta na životě. Častou příčinou hypertenzní krize bývá náhlé přerušení farmakologické léčby. Hypertenzní krize je život ohrožující situace, která vyžaduje neodkladnou léčbu na jednotce intenzivní péče. Bližší výklad přesahuje možnosti této kapitoly.

Prognóza

Zatím není jasné, do jaké míry má mírná hypertenze u dětí vliv na kardiovaskulární riziko ve vyšším věku. Těžká hypertenze s sebou přináší stejně jako u dospělých rizika orgánových komplikací (kardiovaskulární změny − hypertrofie srdce, retinopatie, hypertenzní nefropatie) a vede ke zkrácení života.

Převzato z
Bayer M., ed.
Pediatrie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce


Literatura:
National High Blood Pressure Education ProgramWorking Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics, 2004, 114, 555−576
Behrman et al. Nelson textbook of pediatrics, 15th edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia, Pennsylvania 19106

Design and code by webmaster