Detail hesla - Úrazy zubů

Úrazy zubůSlovníková definice
Poranění tvrdých zubních tkání (korunky a kořene zubu), poranění závěsného aparátu nebo kombinace obojího. Jako přidružená mohou být poranění měkkých tkání dutiny ústní. Po zubním kazu jsou úrazy zubů u dětských pacientů druhou nejčastější příčinou návštěvy zubního lékaře.


Plná definice

Epidemiologie

Epidemiologické studie zabývající se úrazy zubů ukazují, že častěji jsou postiženy dočasné zuby, asi ve 30%, zatímco ve stálé dentici se incidence úrazů pohybuje kolem 22%. Největší množství úrazu v dočasném chrupu se objevuje mezi 1. až 3. rokem věku, ve stálém chrupu mezi 8. až 11. rokem věku. Chlapci utrpí úraz dvakrát častěji než dívky. Úrazem jsou nejčastěji postiženy jeden či dva frontální zuby, zejména v horní čelisti.

Klasifikace a symptomatologie

V současné době se v zubním lékařství používá klasifikace úrazů doporučená Světovou zdravotnickou organizací. Tato klasifikace dělí poranění zubů a okolních tkání na 4 základní skupiny, jimiž jsou :

1) úrazy tvrdých zubních tkání a zubní dřeně,

2) úrazy tvrdých zubních tkání, zubní dřeně a alveolárního výběžku,

3) úrazy závěsného aparátu zubu,

4) poranění gingivy nebo ústní sliznice.

Poranění tvrdých zubních tkání a zubní dřeně

Infrakce skloviny (S02.5)

Nekompletní zlomenina (prasklina) lokalizovaná pouze ve sklovině. Nedošlo ke ztrátě tvrdých zubních tkání.

Fraktura skloviny (S02.5)

Nekomplikovaná zlomenina zubní korunky. Lomná linie je lokalizovaná ve sklovině.

Fraktura skloviny a dentinu (S02.51)

Nekomplikovaná zlomenina zubní korunky. Lomná linie prochází sklovinou a dentinem, bez poranění zubní dřeně.

Komplikovaná zlomenina zubní korunky (S02.52)

Zlomenina zubní korunky, lomná linie prochází sklovinou, dentinem a dochází k traumatickému otevření dřeňové dutiny.

Poranění tvrdých zubních tkání, zubní dřeně a alveolárního výběžku

Fraktura korunky a kořene (S02.54)

Zlomenina zasahuje sklovinu, dentin a zubní cement, přičemž zubní dřeň nemusí nebo může být poraněná. Podle toho dále dělíme tento typ zlomeniny na nekomplikovanou a komplikovanou.

Fraktura kořene (S02.53)

Zlomenina zasahuje dentin, zubní cement a zubní dřeň. Zlomenina kořene může být dále dělena na základě dislokace koronárního fragmentu a dle lokalizace lomné linie v průběhu zubního kořene.

Zlomenina zubního lůžka dolní čelisti (S02.60) nebo horní čelisti (S02.40)

Zlomenina alveolárního výběžku čelisti, která postihuje též zubní lůžko.

Zlomenina alveolárního výběžku dolní čelisti (S02.60) nebo horní čelisti (S02.40)

Zlomenina alveolárního výběžku čelisti (s postižením zubního lůžka nebo bez postižení zubního lůžka) .

Poranění závěsného aparátu zubu

Kontuze ( S03.20)

Poranění závěsného aparátu zubu bez pohyblivosti či dislokace postiženého zubu. Je přítomna pozitivní (bolestivá) reakce na poklep.

Subluxace (S03.20)

Poranění závěsného aparátu zubu, zub je pohyblivý, nedošlo však k jeho dislokaci ze zubního lůžka.

Extruzivní luxace (S03.21)

Částečná dislokace zubu směrem ven ze zubního lůžka.

Laterální luxace (S03.20)

Dislokace zubu ze zubního lůžka v jiném než axiálním směru. Poranění může být spojeno s prasknutím nebo zlomeninou stěny zubního lůžka.

Intruzivní luxace (S03.21)

Dislokace zubu směrem do alveolární kosti. Poranění je spojeno s prasknutím nebo zlomeninou stěny zubního lůžka.

Avulze (S03.22)

Úplná dislokace zubu ven ze zubního lůžka. Zubní lůžko je prázdné.

Poranění gingivy nebo ústní sliznice

Lacerace gingivy nebo ústní sliznice (S01.50)

Mělká až hluboká rána ústní sliznice, způsobená většinou ostrým předmětem.

Kontuze gingivy nebo ústní sliznice (S01.50)

Zhmoždění měkkých tkání (gingivy a ústní sliznice), způsobené tupým předmětem. Celistvost tkání nemusí být porušena, obvykle dochází k submukóznímu krvácení.

Abraze gingivy nebo ústní sliznice (S01.50)

Povrchové poranění gingivy a ústní sliznice, způsobené sedřením tkáně.

Etiopatogeneze

U malého dítěte, které se učí chodit a běhat, není ještě zcela vyvinutá koordinace pohybů a schopnost rozhodování, a tak nejčastější příčinou poranění v tomto věku jsou pády. Poranění v oblasti hlavy a obličeje však může být, a to nejen u malých dětí, rovněž známkou fyzického týrání dítěte. Nejdůležitější aspekty fyzického týrání jsou následující:

  • většinou se jedná o děti ve věku 1 až 3 roky
  • obvykle existuje značná časová prodleva mezi zraněním a návštěvou zdravotnického zařízení
  • většinou nacházíme na těle dítěte mnohočetné zhmožděniny v různých fázích hojení
  • zhruba polovina dětí utrpěla poranění v oblasti obličeje a úst
  • anamnestické údaje získané od dítěte se neshodují s údaji rodičů nebo rodiči udávaný mechanismus úrazu neodpovídá klinickému obrazu poranění

− P ovinností lékaře je podezření na fyzické týrání dítěte neprodleně ohlásit policii nebo odboru sociální péče .

U školních dětí jsou nejčastějšími příčinami úrazů školní hry a pohybové aktivity ve volném čase. K polovině úrazů dojde při dětských hrách, přibližně 10% úrazů jsou úrazy dopravní, z toho polovina při jízdě na kole. U starších školních dětí a dospívající mládeže vzniká 23% úrazů při oslavách, návštěvách barů a klubů. Při sportu dochází překvapivě pouze k 8% všech úrazů. Nemalou část poranění (23%) tvoří u jedinců 16–18letých násilné činy.

Diagnostika

Diagnostika je založena na pečlivé anamnéze, klinickém vyšetření a rentgenovém vyšetření, které by se mělo provést při každém poranění zubů, závěsného aparátu či alveolárního výběžku čelistí (v neposlední řadě z forenzních důvodů) .

Terapie

Léčba úrazů zubů u dětí je plně v kompetenci zkušeného zubního lékaře, neboť pro prognózu a případné trvalé následky je zásadní, zda se jedná o zub dočasný nebo o zub stálý a dále zda je stálý zub vývojově dokončený (dokončený vývoj kořene) nebo není vývojově dokončený.

Pro praktického lékaře pro děti a dorost léčba spočívá v poskytnutí první pomoci. Důležitou úlohu může lékař sehrát v případě avulze stálého zubu. Zásady ošetření jsou následující:

Doporučení č. 1

Vložte zub co možná nejdříve zpět do zubního lůžka.

Doporučení č. 2

Vložte zub do úst dítěte mezi dolní ret a zuby. Pokud to nelze provést, vložte zub do sklenice s mlékem.

Ihned vyhledejte ošetření u zubního lékaře.

Pokud pacient zub s sebou nepřinese a neví, kde zub je, zejména pokud byl krátce v bezvědomí, je zcela nezbytné zhotovit rentgenový snímek plic, zda nedošlo k zapadnutí zubu do dýchacích cest.

Převzato z
Bayer M., ed.
Pediatrie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce


Literatura:
Andreasen J., Andreasen F, Andersson L. Textbook and Color Atlas to Traumatic Injuries to the Teeth. Wiley-Blackwell, 2007
Koch G, Poulsen S. Pediatric Dentistry. Wiley-Blackwell, 2009

Design and code by webmaster