Detail hesla - Dušnost

DušnostSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• Dyspnoe je subjektivní pocit nedostatku vzduchu, uvědomění si nutnosti zvýšeného dechového úsilí.
• Ortopnoe zahrnuje též objektivní známky dušnosti (zejména poloha vsedě se zapojením pomocných dýchacích svalů, patologické dýchání aj.).
• Příčinou může být porucha kterékoliv z fází dýchání:  ventilace (výměna plynů mezi alveoly a vnějším okolím), difuze (přestup alveolokapilární membránou), perfuze (transport krví), respirace (výměna plynů mezi krví a tkáněmi).
• Hypoxie – snížený obsah kyslíku ve tkáních, hypoxemie – snížený obsah kyslíku v krvi
• Parciální respirační insuficience – hypoxie s normokapnií, globální respirační insuficience – hypoxie s hyperkapnií
• Dechovou aktivitu si člověk uvědomuje při 2x zvýšené ventilaci, při 3–4x vyšším dechovém úsilí pociťuje dušnost.

ANAMNÉZA
• Jak rychle a při/po čem dušnost začala?
• Jak velká námaha vyvolává dušnost?
• Bolesti na hrudi?
- alergie
- intoxikace (výfukové plyny aj.)
- nekardiální plicní edém (ARDS) – ožehnutí dýchacích cest, vdechnutí toxických zplodin aj.
- stenozující záněty ORL oblasti u dětí

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY
• Levostranné kardiální selhávání  (kardiální plicní edém)
- anamnéza onemocnění srdce
- inspirační nepřízvučné chrůpky, event. (pouze) spastické dýchání, může být pěna u úst
- nález oboustranný a nejvýraznější bazálně
- ischemické změny na EKG (zejm. laterálně)
- RTG srdce a plic:  zvětšení cévních hilů, rozšíření žil v horních polích, vymizení plicní kresby v dolních polích, zamlžení perihilózně až alveolární edém; může být kardiomegalie

• Astma a CHOPN
- pískoty nebo vrzoty v exspiriu, případně až neslyšné dýchání při těžké obstrukci
- zhoršení může předcházet respirační insekt
- prodloužené exspirium, případně se sešpulenými rty (obdoba PEEP ke snížení reziduální kapacity plic)
- astma bronchiale:  mladší věk, atopie (eozinofilie a zvýšení IgE, bronchiální hyperreaktivita)
- chronická bronchitida: „blue bloater“ – centrální cyanóza, otoky, pyknický habitus, kuřácká anamnéza;  bývají suché i vlhké fenomény v exspiriu, plný jasný poklep
- plicní emfyzém: „pink puffer“ – vyšší věk, bez cyanózy, astenický typ, výdech sešpulenými rty;  bývá oslabené dýchání, hypersonorní poklep

• Hyperventilace
- úzkost, pocit dušení
- 100% saturace krve kyslíkem
- brnění prstů končetin a kolem úst, event. křeče
- labilnější, histriónské osobnosti
- mohlo předcházet rozrušení, hádka nebo nakupení dlouhodobého stresu

• Pneumonie
- horečka, dehydratace, sputum žluté až zelené
- poslechově stranově asymetrický nález: inspirační přízvučné chrůpky, oslabené dýchání
- ztemnělý poklep nad infiltrátem, zvýšený fremitus pectoralis a bronchofonie
- na RTG:  lokalizované zastínění (infiltrace)

• Plicní embolie
- bolest spíše tlaková
- dušnost, event. kašel, sputum se stopami krve
- tachykardie
- známky akutního cor pulmonale (zvýšená náplň krčních žil)
- přetížení pravého srdce na EKG (RBBB, převládající kmity S v I a Q ve III, negativní  T vlny ve III, aVF, V1-3)
- anamnéza imobilizace (mnohahodinové lety, úrazy, ortopedické výkony), kuřáctví, užívání hormonální kontracepce nebo trombofilie
- někdy ale též pouze podoba kolapsu s následnou hyposaturací

• Aspirace
- anamnéza vzniku dušnosti po jídle (zejména rýže, oříšky apod.)
- zejména při obtížném kousání stravy
- může být slyšet pískot nad překážkou, resp.   nevzdušnost a neslyšné dýchání
- ztemnělý poklep, snížený fremitus pectoralis a bronchofonie
- na RTG:  atelektáza (zastínění, nevzdušnost)

• Laryngospasmus
- křečovité uzavření hlasivek vagovou reakcí, mechanickým podrážděním (např. intubace, extubace), ožehnutím dýchacích cest nebo vdechnutím toxických par nebo jako nežádoucí účinek neuroleptik

• Pneumotorax
- předcházel úraz nebo těžší onemocnění plic, případně silný kašel
- náhlá bolest (pocit „prasknutí“) a vznik dušnosti při kašli u spontánního pneumotoraxu
- neslyšné dýchání, vymizelé exkurze hrudníku
- hypersonorní (vzdušnější) poklep, fremitus pectoralis a bronchofonie prakticky chybí

• Fluidothorax
- příčiny:  paraneoplastická etiologie (onkologické onemocnění), infekční, poúrazový
- oslabené až neslyšné dýchání, ztemnělý poklep

• Anémie
- bledé spojivky, tachykardie, krvácení (GIT?)

• Stenozující záněty dýchacích cest v dětském věku
- akutní subglotická laryngitida – virový zánět u dětí od 1/2 roku do asi 3–5 let, více začátkem jara a koncem podzimu, náhlý začátek a rychlý rozvoj, obvykle v noci;  hluboký inspirační stridor, suchý dráždivý kašel, chrapot, zvýšená teplota, bolest v krku mírná nebo chybí
- akutní pablánová laryngotracheobronchitida – obvykle stafylokoková infekce, vyšší teplota, pomalejší rozvoj, auskultačně bronchitické fenomény
- akutní epiglotida – hemofilový zánět u dětí od 2 do 7 let, rozvoj během hodin;  ortopnoe, tichý, jasný hlas, bolest v krku a polykací obtíže, kašel je nevýrazný

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster