Detail hesla - Poruchy vědomí

Poruchy vědomíSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• Zachovalé vědomí je vedle dostatečné spontánní ventilace a krevního oběhu jednou ze tří základních životních funkcí.
• O plném vědomí, kdy je pacient tzv. lucidní, hovoříme tehdy, je-li orientovaný svou osobou, místem, časem a situací.
• Kvantitativní poruchy vědomí se týkají snížení úrovně vigility, bdělosti (somnolence, sopor, kóma), kvalitativní poruchy schopnosti vnímání, myšlení a hodnocení svého okolí a své role v něm (halucinace, bludy, delirium aj.).

ANAMNÉZA
• Zásadní je význam anamnézy od okolí – nemoci a okolnosti ztráty vědomí:  při jaké činnosti, udávané obtíže a jejich dynamika, chování, výskyt křečí apod.

VYŠETŘENÍ
• Celkové podrobné fyzikální vyšetření – úroveň vědomí dle Glasgow Coma Scale (GCS), zornice? (Miotické – velikosti špendlíkové hlavičky při inxotikaci morfinomimetiky, anizokorie či deviace bulbů při krvácení.)  Typ dýchání?  (Kussmaulovo acidotické – hyperventilace, opiátové – s velmi nízkou frekvencí nebo rychlé povrchní, Cheyne-Stokesovo, Biotovo ataktické aj.)  Zápach z úst?  (alkohol, aceton, „myšina“ aj.)  Hydratace?  (vlhkost sliznic, kožní turgor – rychlost vyrovnávání kožní řasy, známky hemokoncentrace, hypernatremie, zvýšená urea při normálním kreatininu.) Barva a teplota kůže?
• Známky úrazu?  
• Vpichy?
• SpO2, TK, TF, TT, EKG
• KO, biochemie krve (glykemii ihned)
• Etanolemie
• Toxikologický screening moči
• Event. protein S100b (marker poškození mozku)
• Neurologické vyšetření (zornice, lateralizace)
• CT hlavy
• Diagnosticky:  glukóza, naloxon, flumazenil
• Některé neurologické příznaky
- algogenní pupilární reflex:  bolestivý podnět v obličeji rozšíří zornice o 1–2 mm, při lézi kmene nevýbavný
- okulokefalické reflexy (OCR):  při pasivních pohybech hlavou dochází k pomalým inverzním pohybům bulbů, při korové lézi zůstávají v inverzní poloze, výbavné předpokládají zachování funkce kmene a mesencephala
- korneální reflex:  dotek na rohovce vyvolá mrknutí (aferentace n. V/1, eferentace n. VII.)
- masseterový reflex:  poklep nad bradu způsobí její mírné přivření
- okulokardiální reflex:  n. X., zatlačení na bulby vyvolá zpomalení srdeční činnosti
- konjugovaná deviace bulbů:  oči se dívají na stranu léze kůry nebo od léze Varolova mostu
- vertikální deviace bulbů:  poruchy mesencephala a diencefala, dolů typické pro thalamické krvácení
- bloudivé pohyby bulbů, střídání mydriázy a miózy (hippus):  difuzní kortiko-subkortikální léze

PŘÍČINY
• Primárně cerebrální příčiny:  kraniocerebrální poranění, cévní mozková příhoda, expanzivní procesy (CT), hypotonie nebývá psychogenní!, neuroinfekce (meningismus, horečka)
• Extracerebrální příčiny:  arytmie, šok, akutní infarkt myokardu, oběhové/dechové selhání, dehydratace (hodnoty vitálních funkcí a laboratoř), psychiatrické onemocnění (disociativní poruchy)
• Endogenně toxické příčiny:  hypoglykemie,   hyperglykemie, uremické kóma, hepatální   kóma, eklampsie, Addisonské kóma, hypokalemie, hyperkalcemie (laboratoř)
• Exogenně toxické příčiny:  alkohol, hypnotika-sedativa, CO (toxikologie moči a krve)
• Nejčastější příčiny
- alkohol
- epilepsie
- úraz
- hypoglykemie
- cévní mozková příhoda
- jiné otravy

ZMATENOST: DELIRIUM NEBO DEMENCE?
• Anamnéza od okolí (rodina, kolegové apod.)
• TK, TF, SpO2, TT
• KO, biochemie krve vč. glykemie
• Event. toxikologický screening
• Delirium
- náhlý vznik
- mohou být halucinace
- porucha pozornosti
- většinou rychlejší psychomotorické tempo
- může být tremor
- příčiny:  hypoglykemie, hyponatremie (dehydratace), intoxikace alkoholem,   neuroinfekce, hypoxie mozku při plicním edému nebo embolii
• Demence
- dlouhodobý pokles kognitivních funkcí
- bez halucinací
- míra pozornosti a psychomotorické tempo normální
- příčiny:  Alzheimerova (degenerativní, 60 %) či vaskulární (multiinfarktová, 20 %), alkoholová...
• zmateností se také může projevovat i několik dní trvající nekonvulzivní status epilepticus

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster