Detail hesla - Aneuryzmata venózní

Aneuryzmata venózníSlovníková definice
Venózní dilatace – venózní aneuryzmata mohou být primární (zeslabení žilní stěny), nebo sekundární (cévní dysfunkce, AV píštěle apod.).

Příbuzná hesla: Aneuryzma hrudní aorty

Plná definice
Aneuryzmata povrchních žil

Nejčastěji se vyskytují solitárně, ale mohou být i mnohočetná. Přednostně postihují jugulární vény a proximální úseky velké a malé safény. Diferenciálně diagnosticky je třeba je odlišit především od inguinální hernie a Bakerovy cysty. Léčení je chirurgické, pokud je aneuryzma bolestivé nebo se zvětšuje.

Aneuryzmata hlubokých žil

Dříve byla uvedená aneuryzmata detekována jen u pacientů s recentní plicní embolií. Nyní je lze snadno prokázat prostřednictvím duplexního dopplera, a tak jsou diagnostikována mnohem častěji a jejich četnost je vyšší než se předtím předpokládalo. Aneuryzmata hlubokých žil postihují především podkolenní žílu, můžeme je ale nalézt také na gastroknemiální nebo na femorální žíle. Objevují se ve středním věku u mužů i žen, oboustranně, podstatně vzácnější jsou na horních končetinách. Jsou diagnostikována prostřednictvím flebografie nebo duplexního sonografie buď jako vedlejší nález, nebo při pátrání po zdroji embolu při opakující se plicní embolizaci, vyšetřování posttrombotického syndromu nebo při nálezu kompresibilního vyklenutí v popliteální jamce. Za aneuryzma považujeme segmentální rozšíření průměru žíly. Popsané rozšíření může být podélné, vřetenovité (fusiformní aneuryzma) nebo vakovitě se vyklenující spojené s žilou krčkem (vakovité aneuryzma). Vakovitá aneuryzmata bývají místem krevní stázy s nebezpečím vzniku žilní trombózy a jsou tak potenciálním zdrojem embolizace. Jejich velikost se pohybuje od 20 do 50 mm. Suverénním vyšetřením zde je duplexní doppler. Ten umožňuje stanovit velikost aneuryzmatu, určit jeho umístění, hemodynamiku proudění v něm, přítomnost trombotických částic a konečně vyloučit další diagnostické možnosti (dilatace terminální části malé safény, rozšíření žíly na podkladě primární žilní nedostatečnosti apod.). Zobrazit aneuryzma můžeme i flebograficky, pokud není trombozováno. Další zobrazovací metody hrají důležitou roli k odlišení jiných patologických stavů (popliteální cysta, nádory). Léčení se liší podle typu aneuryzmatu. Fusiformní aneuryzmata mají jen malý embolický potenciál a nejsou proto indikována k chirurgickému řešení. Následně jsou uváděny situace, kdy není jednoznačná indikace rychlému k operativnímu řešení aneuryzmatu, nebo není chirurgické řešení indikováno vůbec:

1. Symptomatické vakovité aneuryzma s anamnézou plicní embolizace a prodělané žilní trombosy v uvedené lokalizaci vyžaduje antikoagulační terapii a poté chirurgický zákrok a event. zavedení kaválního filtru, pokud je nemocný inoperabilní.

2. Symptomatické aneuryzma vakovitého tvaru, bez průkazu trombu dopplerem. Zde by se mělo zvažovat chirurgické řešení individuálně.

3. Aneuryzma gastroknemiální žíly dle současných poznatků není emboligenní.

4. Aneuryzmata, která při každoročním kontrolním ultrazvukovém vyšetření, neprokazují jakékoli zhoršování nebo vývoj dalšího aneuryzmatu. Operativní řešení je indikováno jen při současné inkompetenci malé safény. Laterální sutura aneuryzmatu je obvykle postačující. Někdy je doporučen komplexnější výkon spočívající v plastice po excisi aneuryzmatu, nebo vložení venózního graftu apod. Podvaz popliteální vény se provádí, pokud je zdvojena (asi ve 35 % nálezů).

Nemocní s žilním aneuryzmatem musí být sledováni dlouhodobě. Každoročně je potřeba provést kontrolní vyšetření ultrazvukem ke zjištění případného zhoršení nálezu nebo vzniku dalšího aneuryzmatu.


Autor: MUDr. Petr Lepší


Literatura:
Praktická angiologie, V. Puchmayer, K. Roztočil – Triton, 2000

Pan Vascular Medicine, P. Lanzer, E.J. Topol - Springer Verlag, 2002

Phlebology, the Guide, A.A. Ramelet, M. Monti - Elservier, 1999

Merck Manual, kompendium klinické medicíny, kolektiv autorů - X-Egem, Praha, 1996

Vascular Diseases in the Limbs, D.J.Clement, J.T. Shepherd – Mosby Year Book, 1993

Design and code by webmaster