Detail hesla -

Vývojové anomálie zubůSlovníková definice
Vývojové anomálie určitého orgánu jsou důsledkem porušeného vývoje organismu. Na vzniku anomálie se podílí genetické faktory a zevní vlivy. Dědičnost se při vývojových poruchách uplatňuje buď přímo genovou či chromozomální mutací, nebo nepřímo orgánovou dispozicí. Příčiny vývojových poruch zubů jsou následující:


Plná definice

Geneticky podmíněné anomálie

Anomálie počtu zubů

Anomálie tvorby tvrdých zubních tkání

Oligodoncie

Amelogenesis imperfecta

Riegrův syndrom

Dentinogenesis imperfecta

EEC syndrom

Dysplazie dentinu

Dysostosis cleidocranialis

 

Tricho-dento-osseous syndrom

 

Celkové příčiny vzniku vývojových anomálií

Prenatální období

Perinatální období

Postnatální období

Hypoxie

Infekční onemocnění (rubeola,

Lues, virová onemocnění)

Karence vitaminu A, D

Anémie

Kardiovaskulární onemocnění

Diabetes mellitus

Onemocnění ledvin

Urogenitální infekce

Ionizující záření

Nežádoucí účinky léků (cytostatika, antimetabolika, Thalidomid)

Otravy

Alkohol

Hemolytické onemocnění

Asfyxie

Bronchopneumonie

Hypokalcemie

Meningitis

Nízká porodní hmotnost

Předčasný porod

Kongenitální srdeční vady

Onemocnění ledvin

Endokrinní poruchy

Pneumonie

TBC

Otitis media

Karence vit. A,C,D

Nadměrný přívod vit. D

Nadměrný přívod fluoridů

Tetracyklinová antibiotika

Cytostatika

Radioterapie

Vlivy prostředí

 

Lokální příčiny vzniku vývojových anomálií

Trauma

Zánět

Chirurgická terapie

Ostatní

Poranění dočasných zubů

Fraktury čelistních kostí

Poranění el. proudem

Osteomyelitis

Periapikální infekce

Extrakce dočasných zubů

Intraligamentární anestezie

Ankylóza

Rozštěp patra

Kongenitální epulis

Radioterapie

Symptomatologie

Klasifikace vývojových poruch tvrdých zubních tkání je doposud podmíněna klinickou charakteristikou defektu. Nejnápadnější jsou změny, které postihují sklovinu - opacity a hypopl a zie.

Opacity jsou kvalitativní vývojové poruchy tvorby skloviny, kdy je sklovina nedostatečně mineralizovaná. V době prořezávání je povrch skloviny intaktní, pod ním je sklovina hypomineralizovaná. Opacity se dělí na ohraničené a dif u zní. Ohraničené opacity jsou zřetelně oddělené od okolní zdravé skloviny, jejich barva bývá bílá, žlutá nebo hnědá. Dif u zní opacity jsou v podobě proužků, skvrn nebo jsou nepravidelně uspořádané a nemají jasné ohraničení od okolní zdravé skloviny. Některé defekty jsou pod povrchem značně porézní, což vede k odlamování skloviny z povrchu zubu po jejich zařazení do funkce.

Hypopl a zie jsou kvantitativní poruchy. Vznikají v důsledku nedostatečné nebo porušené tvorb y sklovinné matrix. Vrstva skloviny je tenká, povrch je nerovný s jamkami a rýhami, které mohou být izolované nebo mnohočetné, mělké nebo hluboké. V některých případech může sklovina v určité části zubní korunky zcela chybět. Sklovina si může uchovat svůj transparentní vzhled nebo může být op a kní.

Závažnost postižení skloviny závisí na době, délce a intenzitě škodlivé noxy a individuální vnímavosti jedince.

Rozdělení poruch vývoje zubů:

1. anomálie počtu zubů

2. anomálie tvaru zubů

3. anomálie velikosti zubů

4. anomálie tvorby zubních tkání

5. anomálie vývoje a prořezávání zubů

Anomálie počtu zubů

Snížení počtu zubů − ageneze, hypodoncie, oligodoncie, anodoncie (ektodermální dyspl a zie, incontinentia pigmenti, rozštěpy, Downův sy., Riegerův sy., anhidrosis hypotrichotica)

Zvýšení počtu zubů − hyperodoncie (mesiodentes, d. natales, neonatales, srostlice pravé a nepravé)

Anomálie tvaru zubů

− čípkovitý zub, dens evaginatus, dilacerace korunky, dens in dente, sklovinná perla, taurodontismus

Anomálie velikosti zubů

− makrodoncie, mikrodoncie

Anomálie tvorby zubních tkání

− amelogenesis imperfecta

− dentinogenesis imperfecta

− dyspl a zie dentinu

− geneticky podmíněné poruchy tvorby zubních tkání spojené se systémovým onemocněním (osteogenesis imperfecta, epidermolysis bullosa, celiakie, hypofosfat á zie, hypofosfat e mie)

Anomálie prořezávání zubů

− předčasná erupce (dentes natales, dentes neonatales, tumory, vysoké dlouhotrvající teploty, poruchy funkce endokrinních žláz)

− opožděná erupce (perzistující dočasné zuby, nadpočetné zuby, anomální poloha zárodku, cysty, nádory, Downův syndrom, růstová retardace)

Diagnostika

Diagnostika je založena na pečlivé anamnéze, klinickém a rentgenologickém vyšetření a spolupráci s ostatními obory − pediatry, genetiky.

Terapie

Specializované klinické pracoviště

Převzato z
Bayer M., ed.
Pediatrie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce


Literatura:
Koch G, Poulsen S. Pediatric Dentistry. Wiley-Blackwell, 2009

Design and code by webmaster