Detail hesla -

Diabetická mikroangiopatie



Slovníková definice
Postižení některých orgánů cukrovkou, které je specifické pro cukrovku v klinickém i histologickém obraze.


Plná definice

Epidemiologie

Specifické komplikace se vyskytují s jen u diabetu. Ke svému vzniku vyžadují chronickou hyperglykémii. K těmto komplikacím patří:

– diabetická mikroangiopatie (retinopatie, nefropatie),

– neuropatie (viscerální a somatická),

– syndrom diabetické nohy jako komplikace neuropatie a mikroangiopatie.

Symptomatologie

Je dána postiženým orgánem. V případě ledvin je průběh dlouho symptomatický. Retinopatie s projevuje poruchou zraku, neuropatie nejčasněji alogickým syndromem, později projevy viscerální neuropatie a parézami.

Etiopatogeneze

Typicky se rozvíjí po 10 a více letech trvání diabetu. Diabetická retinopatie je stále bohužel častou příčinou slepoty, patří do péče oftalmologa. Prevence je možná jen dlouhodobou normalizací glykémie. Při prudké změně glykémie s vysokých do normálních hodnot se může retinopatie i zhoršit. Konservativní léčba byla dosud málo úspěšná. Pacienti běžně dostávali a dostávají léky, u kterých nebyl prokázán účinek. Nověji bylo potvrzeno to, co ukázaly již starší studie, a sice, že hypolipidemická léčba fibráty má pozitivní efekt i na diabetickou retinopatii. U statinů nebyl tento efekt prokázán. Z antihypertenziv je přítomen pozitivní efekt na retinopatii u ACE- inhibitorů. Ve vývoji je řada potenciálních nových léků, zatím je nejdůležitějším léčebným opatřením u pokročilých fází nemoci laserová terapie.

Diabetická nefropatie má několik stupňů svého rozvoje od prosté mikroalbuminurie, přes manifestní albuminurii až po renální selhání. V léčbě je významné kromě kompenzace diabetu zejména snížení krevního tlaku až na hodnoty 120/75. Řada studií prokázala, že nejlepších efektů je dosahováno ACE inhibitory. U nemocných s neuropatií je vystupňovaná i aterogeneze a významná je i léčba statiny.

Diabetická neuropatie je u diabetiků 2. typu často přítomna již při zjištění diabetu. Somatická neuropatie se projevuje algickým syndromem, poruchou povrchního a hlubokého čití. Vyšetřujeme ji běžně tzv. mikrofilamenty nebo ladičkou. Velmi mnohotvárné a časté jsou viscerální projevy neuropatie. Patří sem tendence k tachykardii a vymizení variability pulsu, sexuální dysfunkce, poruchy kinetiky žlučníku a močových cest. Nejzávažnější komplikací viscerální neuropatie je diabetická gastroparéza – výrazná dilatace žaludku se stagnaci potravy. Farmakologicky je diabetická neuropatie obtížně léčitelná. Velmi nadějné je použití nových léků, např. pregabalin, gabapentin.

Mikroagiopatie se vyskytuje i v plicním řečišti. Nemá však žádný klinický význam. K jejímu posuzování vedly studie s inhalačním inzulinem. Ten se dnes jeví jako bezpečný lék, bez vztahu k uvedeným změnám typu diabetické pneumopatie.

Syndrom diabetické nohy je typicky provázen ulceracemi, které komplexně vznikají z nedostatečného prokrvení i z poruchy neurogenní. Právě porucha čití často vede k poranění ischemické končetiny. Léčba tohoto postižení musí být komplexní ve speciálních ambulancích pro diabetickou nohu, kde lze často zabránit hrozícím amputacím.

Diferenciální diagnóza

Je třeba odlišit nespecifické komplikace:

Nespecifické komplikace se vyskytují i bez diabetu, ale u diabetiků jsou velmi časté

diabetická makroangiopatie je synonymem pro rozvoj aterosklerózy u diabetika (vede k ischemické chorobě srdeční, centrálním mozkovým příhodám a k ischemické chorobě dolních končetin),

– recidivující infekce zejména močových cest,

– nekróza ledvinných papil je vzácnou příčinou hematurie a kolikovitých bolestí,

– u diabetiků je častější i katarakta.

Terapie

Specifické komplikace léčíme a předcházíme jim kvalitní kompenzací diabetu.

Mikroalbuminurie a albuminurie mohou regredovat při léčbě ACE inhibotory, AT-1 blokátory a sulodexidem.

Diabetická retinopatie se léčí zejména laserterapií a chirurgicky. Bránit progresi lze částečně léčbou fibráty, ostatní často používané léky, např. kalcium dobesilát, nemají dostatečné vědecké zdůvodnění.

Při prudkém zlepšení kompenzace, např. při nasazení inzulinové pumpy, může diabetická retinopatie přechodně i progredovat.

Nejsvízelnější je léčba diabetické neuropatie, ve které se uplatňují antidepresiva, analgetika. Vynikající je efekt novějších preparátů, např. s pregabalinem a gabapentinem .

Průběh

Časná fáze nefropatie může při vhodné léčbě regredovat.

Progresi specifických diabetických změn lze zastavit výše uvedenou léčbou a dobrou kompenzací diabetu.

U části pacientů komplikace nezadržitelně progredují a vedou k orgánovému selhání.

Prognóza

Je individuální a závisí do značné míry na úspěšnosti léčby. Specifické komplikace se prakticky nevyskytují do puberty.


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Design and code by webmaster